فلسفه دين

جستاری در زیبایی های دین

 

 در ابتدای بحث لازم است به برخی از سئوالاتی که راهگشای بحث می باشد ، مطرح شده و بدانها پاسخ داده شود :

دین چیست ؟دین در لغت :در کتاب فرهنگ لغت العین در تعریف واژة دین اینگونه آمده است : دین به معنای پاداش ، کیفر و ‌فرمانروایی می باشد .[1]

بیشتر بخوانید »